18 ตุลาคม 2553

สาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

           การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น บางคนอาจมีเพียงสาเหตุเดียว ในขณะที่บางคนอาจมีหลายสาเหตุประกอบกัน แต่ในทางวิชาการแล้วมองสาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 ด้านคือ
1) ด้านกฎหมาย นักกฎหมายมองว่า การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น เกิดจากความเยาว์วัย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือถูกหลอกใช้ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดในทางอาญา แต่ถือว่าเป็นเพียงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเท่านั้น
2) ด้านสังคมวิทยา นักสังคมวิทยามองว่า เด็กและเยาวชนกระทำความผิด เพราะได้รับแบบอย่างความประพฤติที่ไม่ดีจากบุคคลรอบข้าง เมื่อเด็กและเยาวชนยังขาดความหนักแน่นทางจิตใจ จึงอาจถูกครอบงำ ชักจูงได้ง่าย ทำให้พฤติกรรมเด็กและเยาวชนประพฤติผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคมและกลายเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายในที่สุด
3) ด้านจิตวิทยา นักจิตวิทยาเห็นการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนว่า เกิดจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้อารมณ์ของบุคคลแปรปรวน ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมและคนรอบข้าง และกระทำความผิดได้ง่าย จนนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงได้
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้สรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนั้น สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากผู้ใหญ่ ไม่เน้นการลงโทษ แต่จะนำวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนมาใช้เพื่อแก้ไขความประพฤติ ฟื้นฟู จิตใจ เพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยปกติสุขต่อไป

Jingle Outtro
ครอบครัวสุขสันต์ สัมพันธ์ใกล้ชิด ลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
วันนี้ คุณกอดลูกแล้วหรือยังคะ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น